שיטור קהילתי


השוטר, בדימויו הסטריאוטיפי, הוא מייצג בולט של הסמכות-של-פעם. הוא מעוטר בסממני כוח ושררה ודורש ציות לדרישותיו. אמהות המבקשות לרסן את ילדיהם הקטנים מאיימות באופן מסורתי: "אם לא תפסיק, אקרא לשוטר!"


אין ספק כי במשטר תקין יש חשיבות רבה לתפקידו ותפקודו של השוטר הכולל גם הפעלת כח סביר במידת הצורך. עם זאת, דוגמה מאלפת לצורך החברה כולה בדימוי חדש של סמכות, שיתאים לערכים של חברה חופשית הוא השוטר הקהילתי.


צוות מרכז הסמכות החדשה היה שותף בפרויקט ניסיוני לעיצוב מחודש של דמות השוטר הקהילתי בעיקר בתחום פעילותו בבתי ספר.


תפקיד השוטר הקהילתי, בשונה מן השוטר הרגיל, המוזעק רק בעת אירוע קיצוני הוא להפוך לדמות מוכרת ונגישה. אנו מאמינים כי על שוטרים קהילתיים לבקר באורח קבע בביה"ס, ליצור מגע מזדמן עם ילדים בעייתיים, לקדם קשר ואף לחתור להיכרות עם הוריהם. קירוב השוטר לביה"ס בא לבטל את הסטיגמה המקשה על פניה למשטרה בעתות קושי. במצב הרגיל, הפניה למשטרה מסמלת כשלון מצד ביה"ס ומכתימה אותו כמקום בו שוררת אלימות ופשיעה. לעומת זאת, כאשר השוטר הוא חלק אינטגראלי של התוכנית הבית ספרית למאבק באלימות ובפשיעה, עירובו במקרים אקוטיים מבטאת את הנחישות של ביה"ס להתמודד עם הבעיות בצורה ממשית. השוטר הקהילתי מתחיל את פעילותו בביה"ס בפגישה עם ההנהלה, שמטרתה לשלב את השוטר בתהליך של חידוש והעצמת הסמכות הבוגרת בביה"ס ובקהילה. פגישות נוספות עם צוות המורים מבהירות את מחויבות השוטר לא רק להגנת התלמידים אלא גם להגנת המורים. השוטר הקהילתי מקיים גם מפגשים עם ועד ההורים. בדומה למורה היוצר קשר מוקדם עם ההורים בתחילת שנת הלימודים, על השוטר ליצור את הקשר הראשוני עם ועד ההורים לא סביב אירוע חריף, אלא על רקע השאיפה לבנות בסיס לשיתוף פעולה. יצירת הברית עם ועד ההורים תורמת לשינוי העמדה הרווחת, על פיה ערוב המשטרה מטיל קלון על ביה"ס.


ההבדל בין פעולת שוטר קהילתי המייצג את הסמכות החדשה לעומת פעולת שוטר מתוקף הסמכות-של-פעם בולט במיוחד בדרך המגע עם נער שביצע עבירה. בתפיסה המסורתית, תפקידו העיקרי של השוטר הוא להכניע ולהרתיע. השוטר ישאף להראות לנער שזרוע החוק כבדה לאין שעור מזרועו הוא. האירוע נתפס כמשחק סכום-אפס, שתוצאתו תקבע, מי חזק יותר. אכן מול נער המפגין התנהגות בריונית ומזלזלת, ובפרט כאשר הדבר נעשה מול אחרים, סביר כי זו הדרך לפעול, אך תפקידו של השוטר הקהילתי רחב יותר מכך.


אחד התחומים בהם השוטר הקהילתי יכול לפועל באורח מובהק כנציג הסמכות החדשה הוא גיוסו לעיתים לתמיכה בביצוע פעולות תיקון. אימפקט גבוה במיוחד מתקבל כאשר השוטר מתקשר להורים כדי להדגיש את חשיבות הצעדים ולהבהיר שביצועם ישנה את מעמדו של הנער מבחינת העבירה שהוא ביצע. הוא מבהיר להורים ולנער, כי פעולת תיקון לנפגע ולקהילה מהווים שיקול משמעותי לגבי פתיחת תיק פלילי או סגירתו לאחר שהוא שנפתח. בדרך זו תורם השוטר להעצמת סמכות הורים והקהילה כאחת.


הבדל משמעותי נוסף בין פעולתו של שוטר רגיל לעומת שוטר קהילתי באירוע בית ספרי נוגע לפומביות ההתערבות. באורח מסורתי היה ביה"ס שואף להפחתת הבולטות של הגעת המשטרה ולהשכחת האירוע במהירות האפשרית. המצב שונה כאשר השוטר הקהילתי וההנהלה רואים את עצמם כשותפים בחידוש הסמכות בביה"ס ובקהילה. במקרה זה שני הצדדים יהיו מעוניים לפרסם את האירוע. מבחינת ביה"ס, הפרסום משתלב בקו השקיפות ובמדיניות של מתן פומבי למאבקו באלימות. מבחינת השוטר, הפרסום מראה שדפוס פעולתו איננו עוד של סמכות בודדת וכוחנית, אלא של עמוד תווך ברשת המספקת הגנה לילדים ולאנשי הצוות. בשונה מפרסומים ותעוד שמטרתם דיווח בלבד, הפרסום עתה הוא חלק מעצם המאבק באלימות.


חשוב להדגיש כי השוטר הקהילתי הוא לא רק גורם מרכזי במאבק באלימות ובפשיעה, אלא גם סמל תרבותי, המשפיע על דימוי הסמכות בחברה כולה. כך כישלונו של השוטר להתמודד בדרכים הישנות בתופעות אלימות מהדהד על כל דמויות הסמכות בקהילה. הורים, מורים, מנהלי בית ספר ודמויות קהילה אחרות מתרגלים לראות בתופעות השליליות גזירת גורל שחייבים להשלים עמה. כל אימת שהשוטר מתערב, אך התופעה השלילית נשארת, מתחזקת המסקנה: "אם השוטרים לא מצליחים, מה אנחנו יכולים כבר לעשות?"


המצב שונה אם השוטר פועל ברוח הסמכות החדשה. במקרים אלה הוא לא מוזעק כאופציה אחרונה אלא נוכח כשותף קבוע למאבק מתמשך. אין עוד ציפייה שהוא יגיח, יפחיד ויכניע, הוא מייצג עתה סוג של סמכות המאופיינת בשילוב בעלי הסמכות השונים ברשת משותפת.